عوامل آسیب به کاغذ و نحوه صحیح نگه داری از آن

عوامل آسیب به کاغذ

عوامل آسیب به کاغذ

دما و رطوبت از عوامل بسيار مهمي هستند كه اگر از حد استاندارد بیشتر شوند به بافت های کاغذی آسیب میرسانند .شرايط دما و رطوبت نسبي كه عموما براي نگهداري از انواع کاغذ ها و كتاب ها توصيه مي شود دمای 18درجه سانتي گراد و 50 تا 55 در صد رطوبت نسبي است .این استاندارد ها باید در کتابخانه ها و کتاب فروشی ها و انبار های کاغذ این معیار ها رعایت شوند.

كاغذ كه اصولا از الياف سلولزي تشكيل شده؛ ماده ای است که رطوبت را بسیار جذب میکند؛ بنابراين خاصیت هاي فيزيكي و شيميايي آن به ميزان رطوبت موجود در اتمسفر بستگي دارد. تاثیرات بیشتر عواملی که کاغذ را خراب میکنند در همان زمان مشخص نمی شوند بلکه این عوامل در طبیعت بلند مدت اثر خود را نشان می دهند. یا به عبارت دیگر اين عوامل بر روي دوام يا خواص وابسته به زمان كاغذ تاثير گذارند.

بر گزاري نمايشگاه ها در درجه حرارت بالا حتي براي مدتي كوتاه باعث زرد شدن و شكنندگي كاغذ مي شود؛ اما حرارت پايين ؛ مدت زمان كهنه شدن كاغذ را به تاخير مي اندازد. تاثير دما به ويژه هنگامي زيانبار مي شود كه همراه با رطوبت باشد. رطوبت را نمي توان مستقل ازدماي هوا مورد توجه قرار داد و تغيير همزمان اين دو پارامتربه مراتب خطرناكتر ازسطح بالا يا ناكافي يكي از اين دو عامل است.

 

عوامل آسیب به کاغذ

آسیب های فيزيكي : 

از آنجایی كه كاغذ از مواد جاذب رطوبت است پس از جذب رطوبت متورم مي شود وبه هنگام آزاد كردن ان جمع مي شود .كاغذ در رطوبت زياد شكل خود را از دست مي دهد و نرم مي شود ؛همان گونه كه رطوبت زياد زيان بار است خشكي زياد نيز به كاغذ صدمه مي زند .كاغذ نياز به محيطي با رطوبت 50%دارد تا حالت انعطاف و لطافت خود را حفظ كند .كمبود رطوبت ؛از دست دادن آب ساختار هاي كاغذ را به دنبال داشته وكاغذ را شكننده وكم استقامت مي سازد؛ چسب به كار رفته در كاغذ خشك وشكننده مي شود.

آسیب های شيميايي : 

گرماي توام با رطوبت ؛هيدروليز اسيدي مولكول هاي سلولز و را سرعت مي بخشد؛ كاغذ شكننده مي شود و مقاومت مكانيكي خود را از دست مي دهد .مثلاً كاغذ ي كه در معرض نور قرار گرفته ؛اگر در محيطي با حرارت پايين قرار داشته با شد كمتر زرد مي شود .

آسیب های فتو شيميايي : 

بيشتر موادي كه در تركيب كاغذ هاي جديد به كار مي روند ؛ قادرند نور هاي مرئي و فرابنفش را جذب كنند واكنش هاي فتو شيميايي در نهايت باعث نابودي رنگ و تخريب كاغذ  میشود. هر يك از قطعات كاغذ در تماس با حرارت و رطوبت ممكن است اكسيده و هيدروليز شود در اين هنگام كاغذ بسيار شكننده مي شود و رنگ ان به زردي مي گرايد .

آسیب های بيولوژيك : 

درجه رطوبت نسبي و حرارت محيط نقش مهم و اساسی در چرخه حياتي قارچ ها و باكتري هاي موجود در كتاب ها و يا در اتمسفر،ايفا مي كنند. بهترين شرايط حرارتي و رطوبتي براي رشد آن ها عبارت است از :حرارتي ميان 22 تا 25 درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي بالاتر از 65% .رطوبت خيلي زياد كاغذ را ضعيف مي كند و به رشد و گسترش ميكروارگانيسم كه از سلولز ،چسب كاغذ و يا جلد كتاب و مواد افزوده به چرم،تغذيه مي كند،دامن مي زند.

عوامل آسیب به کاغذ

اثرات مختلف رطوبت بر شكل و ابعاد كاغذ : 

ضخامت کاغذ : ضخامت كاغذ شديداً تحت تاثير مقدار رطوبت ا ست چرا كه هم كشيدگي و واكشيدگي جانبي الياف سازنده كاغذ، مستقيماً به شكل تغييرات ضخامتي نمود پيدا مي كنند. در كاغذ هايي كه براي كاركرد مصرف نهايي وجود پايداري ابعادي مهم ا ست،مقدار رطوبت مي تواند حياتي باشد.

تابيدگي کاغذ : مشكل ديگري كه در ارتباط با پايداري ابعادي ايجاد مي شود تابيدگي ا ست،تابيدگي بعلت انبساط وانقباض نا برابر دو سطح ورقهدر هنگام جذب يا دفع آب بوجود مي ايد.

چين خوردگي کاغذ : تغييرات ناگهاني در رطوبت نسبي ممكن است فشار هايي را در صفحات كاغذ ايجاد کند به طوري كه كاغذ سعي در تعديل سريع شرايط تغيير يافته از خود میکند ودر نتيجه چين خوردگي در كاغذ پديدار ميگردد .ا

لبه هاي مواج کاغذ : لبه هاي كاغذهاي كه به شكل پايل هايي دسته بندي مي شوند،به ويژه در طي ماه هاي تابستان كه رطوبت نسبي در انبارها و اتاق هاي پرس بالاست، مواج ميگردند،در جريان افزايش رطوبت نسبي ،لبه هاي صفحه كاغذ،رطوبت جذب مي كنند، در حاليكه ساير بخش هاي كاغذ بدون تغيير باقي مي مانند. بنابراين لبه ها افزايش طولي را از خود نشان ميدهند اما به واسطه پيكره كل كاغذ قادر به انبساط يك پارچه كاغذ نمي باشند بنابراين كشش موضعي ايجاد شده موجب شكل گيري لبه هاي مواج مي گردد.

لبه هاي سفت ومحكم کاغذ : ميزان طوبت علاوه بر ارتباطش با خواص مكانيكي و ويژگي هاي ابعاد،ويژگي هاي متفاوتي مانند مقاومت به جذب و نفوذ پذيري هوا و رطوبت را تحت تاثير قرار مي دهد.
رطوبت اضافي، براقيت و صافي كاغذ چاپ را كاهش مي دهد .همچنين ميزان رطوبت، جذب جوهر چاپ، برگيري اندود در سطح كاغذ ،چسب پذيري ،خشك كردن و آهار دهي تغاري را تحت تاثير قرار مي دهد .

ماندگاري كاغذ : دماهاي خيلي بالا را بنايد در خشك كردن كاغذ اعمال نمود زيرا اين دماها با فرايند حرارتي،الياف سلولزي را تخريب وتجزيه كرده ودر نهايت مقاومت هاي پايين تري را در كاغذ ايجاد مي كنند.
بطور خلاصه میتوان گفت که مواد خام وشرايط ساخت در ساخت كاغذ هايي داراي دوره عمر طولاني فاكتورهايي مهم تلقي مي گردند.

 

عوامل آسیب به کاغذ

تاثیر نور بر کاغذ : 

نور با شكستن اتصالات بين اتم هاي «پليمر»ساختار پليمر را فرو مي پاشد.سپس قطعات كاغذ اكسيده ممكن ا ست هيدروليز شوند در اين هنگام كاغذ ضعيف و شكننده مي شود.
نور فرا بنفش با طول موجي پايينتر از 385 ميلي متر روي كاغذ هايي كه با خمير مكانيكي ساخته شده اند،تاثيري زرد كننده بر جاي مي گذارند،حال انكه نور مرئي آن را سفيد مي كند. تصور مي شود كه سفيد شدن كاغذ به دليل تاثير نور مرئي بر گروه هاي «آلدئيد» موجود در خميري ا ست كه از چوب به دست مي ايد. بعكس دليل زرد شدن كاغذ ،اكسيداسيون گروه «فنوليك» چوب ا ست به محض آنكه كاغذ در معرض نور قرار گرفت، حتي اگر بعداً در تاريكي نگهداري شود،شروع مي كند به فاسد شدن.

بديهي است در تاريكي سرعت تخريب، كمتر از زمانی است كه در معرض نور باشد، اما شديدتر از هنگامي ا ست كه هرگز در معرض نور قرار نگرفته باشد. در اين هنگام، كاغذ در مقابل ديگر اشكال تخريب صدمه پذير تر مي شود .سلولز كه ا كسيد شده باشد در تاريكي با سرعت بيشتري بي رنگ مي شود. بيرنگ شدن كاغذ تحت تاثير عواملي نظير: حرارت، وجود اكسيژن يا بخار آب و نيز تركيب كاغذ مي باشد.

بي رنگ شدن كاغذ، نتيجه تاثير تواُمان درجه حرارت و نور محيط است .ثابت كرده اند كاغذ هنگامي زرد مي شود كه در مقابل نور و حرارت قرارگيرد ،اما اگر آن را در حرارت پايين نگهداري كنند، سفيد مي شود. كاغذي كه به دليل حرارت ديدن زرد شده ا ست اگر در معرض نور قرارگيرد، سفيد مي شود. كاغذهايي كه از پارچه هاي مستعمل ساخته مي شوند ،ممكن ا ست در حرارت معمولي به جاي آنكه زرد شوند، سفيد شوند،كاغذ هايي كه از خمير هاي شيميايي ساخته شده اند، نيز در مقابل نورحساسيت كمتري دارند. كاغذ روزنامه از نور صدمه بيشتري مي بيند.

جمع بندی :

در زمينه حفظ  و نگهداري از اشياء ،نظارت بر رطوبت نسبي مساله اي بنيادي و مهم است از آنجا كه كاغذ ماده اي بسيار جاذب الرطوبه است بايد در كتاب خانه ها و بايگاني ها دما و رطوبت مطلوب را براي نگهداري کاغذ و كتاب ها فراهم كنند و همچنين در سالن هاي برگزاري نمايشگاه هاي كتاب بايد به درجه حرارت توجه كرد، چرا كه درجه حرارت بالا حتي براي مدتي كوتاه باعث زرد شدن و شكنندگي كاغذ مي شود، اما حرارت پايين كهنه شدن كاغذ را به تاخير مي اندازد.

دما ورطوبت مطلوب براي نگهداري كاغذ ها عبارت ا ست از دماي 18درجه سانتي گراد و رطوبت 50 تا 55 در صد رطوبت نسبی. با رعايت نكات حفاظتي و فني در ساخت نگهداري كاغذ مي توان از ا سناد و نوشته ها براي سال هاي سال نگهداري كرد و همچنين كاغذ هايي بادوام و مقاوم ساخت .

نیاز به مشاوره دارید؟
02133900811 09123009416

مزیت های فروشگاه کاغذ صادق

قیمت مناسب

کاغذ صادق واردکننده محصولات کاغذ در ایران با بهترین کیفیت و قیمت بسیار عالی بهترین قیمت ها را برای شما عزیزان ارائه میدهد

کیفیت عالی

کاغذ صادق همواره در امر واردات کاغذ سعی کرده بهترین محصولات و برنده های تولید کننده کاغذ در سطح جهانی را به دست مردم شریف ایران برساند

ارسال سریع

کاغذ صادق ارسال سریع محصولات شما را تضمین میکند و طی 24 ساعت محصولات شما اماده و ارسال میگردد درب محل کار و منزل شما

پشتیبانی 24 ساعته

کاغذ صادق همواره 24 ساعته شبانه روز در خدمت مشتریان عزیز میباشد که اگر محصولات ارسال شده مشکلی داشت سریعا بازبینی و محصول جایگزین را برای شما ارسال میکند

مقالات سایت

 • مقالات
 • محصولات ما
 • ادرس دفتر مرکزی : میدان بهارستان خیابان ظهیرالاسلام بعد از کوچه نور پور پلاک۱۲۳
  ادرس انبار:سه راه افسریه شهرک رضویه ابتدای ۲۰ متری اسکندرلو(نخلی)پلاک۶۶۴
  آدرس دفتر شرق : تهران پارس خیابان استخر انتهای خیابان ۲۳۶ خیابان بختیاری پ ۹۸
  02133900811 - 09123009416 - 09120938901
  تماس با ما
  طراحی سایت و سئو و بیهنه سازی توسط آی دولوپر اینستاگرام ماتلگرام ما